Η Πολιτική της επιχείρησης καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί της για την Ασφάλεια Τροφίμων εκφράζονται όπως παρακάτω:
Η επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΦΡ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ είναι δεσμευμένη να παράγει και να εμπορεύεται πλαστικά υλικά εύκαμπτης συσκευασίας που προορίζονται για την συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων), απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, τα οποία ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από την παράδοσή τους.
Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διοίκηση, προσωπικό, συνεργάτες / υπεργολάβοι, προμηθευτές, πελάτες κατόπιν διμερών συμφωνιών για την Ασφάλεια Τροφίμων) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της. Η επιχείρηση δεσμεύεται για την επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες για θέματα Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς και για την γνωστοποίηση της παρούσας πολιτικής σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η ασφάλεια τροφίμων, η ποιότητα και η συνέπεια οδηγούν την επιχείρηση σε μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ.), το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της επιχείρησης που επηρεάζουν την ασφάλεια τροφίμων. Το Σ.Δ.Α.Τ. παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.
Παράλληλα, η επιχείρηση εξασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, του αρμόδιου προσωπικού, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών της, που επηρεάζουν την απόδοση στην Ασφάλεια Τροφίμων και την συνολική απόδοση του Σ.Δ.Α.Τ.
Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων. Οι ειδικότεροι στόχοι ανά λειτουργία της επιχείρησης καθιερώνονται και ανασκοπούνται μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την Ασφάλεια Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018, καθώς και τη δέσμευση της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση του Σ.Δ.Α.Τ.

Ο Διαχειριστής

Κουντουράκη Γεωργία